ODWIEDZIŁO NAS

Dziś77
Wczoraj100
W tym tygodniu310
W tym miesiącu1476
All214632

VCNT - Visitorcounter
XXV-LECIE ZESPOŁU
SZKÓŁ PRYWATNYCH W OPOCZNIE

Obecny rok szkolny jest wyjątkowy dla Zespołu Szkół Prywatnych im. Prof. Stanisława Albina Kowalskiego w Opocznie. W tym roku placówka obchodzi 25-tą rocznicę założenia. Srebrny jubileusz jest dobrym momentem na dokonanie podsumowania dotychczasowej działalności szkoły.


 

Z KRONIKI SZKOŁY

Po raz pierwszy rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Prywatnych miało miejsce 1 września 1995 roku. Na wniosek Marka Orciucha i Dariusza Kosno – organu prowadzącego szkołę – swoją działalność rozpoczęły: Prywatne Liceum Ekonomiczne, Prywatne Technikum dla Dorosłych, Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa. Zostały one wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 1997/98 mury Zespołu Szkół Prywatnych opuścili pierwsi absolwenci technikum mechanicznego dla dorosłych. Wcześniej jednak, na sto dni przed maturą jak nakazuje tradycja, odbyła się studniówka. Bawiono się 14 lutego1998 r. w restauracji "Sawana". Wkrótce potem odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Matura '98 rozpoczęła się 5 maja o godz. 15.30 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Przebieg egzaminu nadzorował przedstawiciel kuratorium Zbigniew Krużyński. Tematy maturalne z języka polskiego nie sprawiły abiturientom większych trudności, podobnie było z pozostałymi egzaminami z matematyki, geografii i historii.
Dziewiętnastego czerwca 1998 r. pożegnano pierwszych absolwent ów technikum mechanicznego dla dorosłych. Uroczyste zakończenie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Młodsi uczniowie przygotowali dla absolwentów specjalny program artystyczny. Po akademii rozdano świadectwa dojrzałości. Najlepszym wręczono nagrody. Za bardzo dobre wyniki w nauce z rąk ówczesnego burmistrza Andrzeja Budzyńskiego nagrodę otrzymała Jolanta Lasota.
W roku szkolnym 1998/99 Zespół Szkół Prywatnych został przeniesiony z wynajmowanych sal Szkoły Podstawowej nr 1 do budynków przy ul. Partyzantów 1A. Zanim jednak zabrzmiał pierwszy dzwonek musiano uporządkować nowy lokal. Trzeba się było spieszyć z pracami, aby zdążyć na czas. Dlatego też nie tylko ekipa remontowa, ale też właściciele szkoły - Marek Orciuch i Dariusz Kosno - zaangażowani byli w prace remontowe. Dzięki pracy zespołowej z dniem 1 września 1998 r. naukę w nowym miejscu rozpoczęło 479 wychowanków.
W tym samym roku uruchomiono Prywatne Liceum Ogólnokształcące, którego program objął m.in.: rozszerzoną liczbę godzin z języków obcych, konwersacje z native speaker’ami (rodowitymi lektorami języka angielskiego)i obozy językowe w Wielkiej Brytanii.
W 1999 r. swoją działalność rozpoczęło Prywatne Technikum Fryzjerskie dla Dorosłych i Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (kształcąca w zawodzie technik informatyk). Sukcesywnie rozbudowywano ofertę edukacyjną szkoły o kolejne technika dla dorosłych, a w roku 2001/2002 uruchomiono Prywatną Szkołę Podstawową i Prywatne Gimnazjum. W tym samym czasie, z inicjatywy ówczesnego współwłaściciela szkoły Dariusza Kosno, założono Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy PEGAZ, który do dziś jest prawdziwą kuźnią młodych talentów - mistrzów Polski i członków Kadry Narodowej w lekkiej atletyce. W następny roku szkolnym powstało Prywatne Liceum Profilowane, następnie – Oddział Zerówki w szkole podstawowej i Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
Kolejny punkt przełomowy nastąpił w roku szkolnym 2005/2006, kiedy utworzono - pierwsze w powiecie opoczyńskim - Oddziały Mistrzostwa Sportowego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym. W tym celu grupa trenerów i pedagogów opracowała autorski program szkolenia sportowego.
Dziesiątego lutego 2006 r. miała miejsce podniosła uroczystość – nadanie Zespołowi Szkół Prywatnych imienia Profesora Stanisława Albina Kowalskiego i ufundowanie Sztandaru. Zgromadziła ona szereg znakomitości z terenu Miasta i Gminy Opoczno, w tym m.in.: przedstawicieli władz miasta i gminy, dyrekcje innych szkół, księży, najbliższą Rodzinę Patrona i dawnych profesorów – współpracowników profesora Kowalskiego.
W 2006 r. otworzono Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych i Publiczną Szkołę Policealną dla Dorosłych. Następnie powstała Bursa Szkolna, a w 2009 r. – Prywatne Przedszkole Kubusia Puchatka.
W kolejnych latach powstawały: Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2013), Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia (2017), Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (2017), Odziały Dwujęzyczne w szkole podstawowej (2019). Pierwszego września br. utworzono Internat w Publicznej Szkole Podstawowej z OMS.
Wszystkie placówki edukacyjne Zespołu Szkół Prywatnych posiadają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

PATRON – WYBITNY OPOCZNIANIN

Wybór Profesora Stanisława Kowalskiego na Patrona Zespołu Szkół Prywatnych podyktowany był jego pionierską działalnością edukacyjną na Ziemiach Opoczyńskich w latach 1917-1958.
Stanisław Albin Kowalski urodził się 31 marca 1892 roku w Zaosiu k. Rawy Mazowieckiej. W 1893 r. jego rodzina osiedliła się na stałe w Opocznie, w domu zakupionym na Starym Mieście, przy ulicy, która obecnie nosi jego imię. W 1909 r. Stanisław Kowalski zdał maturę w Szkole Handlowej Artura Jeżewskiego w Warszawie, po czym rozpoczął studia wyższe w Uniwersytecie w Liege w Belgii, w słynnym Leodium. W 1914 r. uzyskał dyplom kandydata inżynierii oraz sztuk i rzemiosł. Dalszą naukę przerwał wybuch I wojny światowej, w wyniku którego Stanisław Kowalski został aresztowany przez Niemców jako podwładny cara i wywieziony do obozów jenieckich w Niemczech. Tam chwile wolne od pracy poświęcał nauczaniu jeńców polskich i rosyjskich.
Po zwolnieniu z obozu dzięki pomocy rodziny hrabiostwa Łąckich, od 1 września 1917 r. podjął pionierską pracę w szkolnictwie średnim na Ziemiach Opoczyńskich jako nauczyciel matematyki i języka francuskiego w Progimnazjum w Przysusze (ówczesnej wsi opoczyńskiej). Po roku został dyrektorem tej szkoły i kierował nią przez 5 lat. Równocześnie był tam dyrektorem pierwszej w Polsce średniej szkoły spółdzielczości na wsi.
W miesiąc po wybuchu II wojny światowej, 1 października 1939 r. zorganizował tzw. komplety tajnego nauczania z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego i z narażeniem życia kierował nimi do końca wojny. Był to faktyczny początek Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.
Po wypędzeniu Niemców, z dniem 1 lutego 1945 r. doprowadził do otwarcia pierwszej w dziejach Opoczna pełnej szkoły średniej, która otrzymała nazwę: Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Obowiązki dyrektora Stanisław Albin Kowalski pełnił na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu Łódzkiego formalnie od 1 marca 1945 r., faktycznie zaś od 1 lutego. Po dwóch latach działalności, dzięki zabiegom dyrektora, liceum otrzymało nową siedzibę w dużym budynku przy ul. Szewskiej 2.
Działalność pierwszego Dyrektora nie ograniczała się wyłącznie do kierowania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego. Pierwszego września 1947 r. zorganizował Kursy Gimnazjalne i Licealne dla dorosłych, rok później uruchomiono Liceum Ceramiczne. Jednocześnie w 1945 r. Stanisław Kowalski pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej w Opocznie dla zalegalizowania zaświadczeń tajnego nauczania i równocześnie zastępcy przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw zaliczenia okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.
We wrześniu 1949 r. został odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły z powodów ideologicznych i politycznych, ale nadal pracował w niej jako profesor matematyki i fizyki. Pomimo szykan do końca życia pozostał wierny swoim przekonaniom i wierze, nie uznając żadnych kompromisów ani wyjątków.
Zmarł 22 lutego 1958 roku. Przed śmiercią został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez swego byłego ucznia - Ministra Komunikacji Zygmunta Moskwę.
Profesor Stanisław Kowalski został pochowany na starym cmentarzu opoczyńskim w rodzinnym grobowcu obok kościółka św. Marii Magdaleny przy ulicy Moniuszki. W październiku br. organ prowadzący Zespół Szkół Prywatnych ufundował swojemu Patronowi tablicę pamiątkową.

MISJA SZKOŁY

Pionierska działalność edukacyjna i wartości wyznawane przez Patrona Zespołu Szkół Prywatnych są dla grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły inspiracją do stałego rozwoju.
Zespół Szkół Prywatnych przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. W działaniach edukacyjnych kieruje się poszukiwaniem prawdy, wspieraniem uczniów we wszechstronnym rozwoju, kształceniem kompetencji kluczowych, rozwijaniem postawy tolerancji i odpowiedzialności.

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

W okresie 25-ciu lat w placówce dokonano wielu zmian. W ślad za reformami edukacji niektóre placówki wygaszano, a w ich miejsce powstawały nowe.
Obecnie Zespół Szkół Prywatnych obejmuje: Prywatne Przedszkole Kubusia Puchatka, Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego i Oddziałami Dwujęzycznymi, Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, bursę szkolną oraz internat.

INFRASTUKTURA

Szkoła dysponuje rozbudowanym zapleczem infrastrukturalnym – poza nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, posiada własną stołówkę, bibliotekę, świetlicę, halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, zespół boisk sportowych i bieżni oraz plac zabaw. Całość jest monitorowana. W kolejnych latach zaplanowano m.in.: budowę siłowni zewnętrznej, małej sali audytoryjnej do prowadzenia konwersacji i debat uczniowskich oraz dalszą rozbudowę zaplecza sportowego. Obecnie placówka jest w trakcie realizacji kilkuetapowej inwestycji wymiany źródeł ciepła na energooszczędne.

NOWATORSKI PROGRAM EDUKACYJNY

Jednym z priorytetów szkoły jest rozwój programu edukacyjnego w zakresie kompetencji kluczowych w edukacji.
Obecnie program Zespołu Szkół Prywatnych oferuje:
- dwukrotnie zwiększoną liczbę zajęć z języka angielskiego w stosunku do podstawy programowej,
- zajęcia z native speaker’em,
- lekcje z wybranych przedmiotów prowadzone dwujęzycznie - w języku polskim i angielskim (geografia, historia, informatyka),
- autorski program rozpoznawania predyspozycji sportowych (obejmujący bezpłatne treningi z dyscyplin nieobjętych podstawą programową, takich jak: łyżwiarstwo, gra w golfa, kajakarstwo, windsurfing, akrobatyka, strzelectwo sportowe),
- zajęcia z robotyki i programowania,
- obozy sportowe (narciarskie, snowboardowe, piłkarskie i tenisowe) oraz językowe,
- współpracę z renomowanymi klubami sportowymi,
- transport szkolnymi autobusami (do szkoły i do domu) pod opieką nauczyciela,
- naukę w małych grupach,
- bezpłatną naukę w szkole podstawowej.

CO NAS WYRÓŻNIA

Jednak największą wartością Zespołu Szkół Prywatnych jest kadra pedagogiczna i trenerska. W ciągu minionych lat udało się stworzyć zespół zaangażowanych nauczycieli i trenerów, którzy „zarażają” podopiecznych swoimi pasjami. Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący uczniów do aktywności. Pedagodzy poradzili sobie również w okresie „zdalnego nauczania”. Uczniowie mieli stały kontakt z nauczycielami, którzy za pośrednictwem platformy MS Teams realizowali ponad 250 godzin video lekcji tygodniowo.
Szkoła oferuje bardzo bogaty program zajęć dodatkowych (m.in.: lekcje savoir vivre, warsztaty programowania, zajęcia z projektowania architektonicznego, naukę śpiewu), w trakcie roku szkolnego organizuje dla swoich podopiecznych imprezy tematyczne (np.: Dzień Praw Dziecka, Festiwal Nauki, Dni Folkloru Opoczyńskiego, Dzień Sportu), motywuje do nauki i rozwoju poprzez cykle spotkań ze znanymi sportowcami („Trening z Mistrzem”), wybory Sportowca Miesiąca, redagowanie wielokrotnie nagradzanej szkolnej gazetki „Z Budy” czy zakrojone na szeroką skalę działania Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Ważnym elementem dobrego funkcjonowania szkoły jest utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami, reagowanie na ich uwagi i spostrzeżenia. Poprzez comiesięczny „Dzień otwarty” dla Rodziców, dyżury nauczycieli i dyrekcji oraz kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego Rodzice są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci w nauce i sporcie.
Wszechstronne działania edukacyjne i wychowawcze przynoszą wymierne efekty. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy zarówno na polu naukowym (jako studenci i doktoranci renomowanych uczelni w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii), jak i sportowym (osiągając tytuły mistrzowskie w rywalizacji sportowej o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej: w piłce nożnej, lekkiej atletyce, tenisie, pływaniu, boksie olimpijskim).

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Prywatnych aspiruje do tego, by w kolejnych latach dalej rozwijać program edukacyjny i sportowy, by inspirując uczniów – tworzyć przyszłość!